Sifat Allah Wahdaniyah (Esa) Dan Qudrah (Mahakuasa)

Sahabat admin yang di karuniai Allah, mari Perhatikan ayat berikut ini.
Qul huwallahu ahad(un). Allahus-samad(u). Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad(u).

Artinya:
Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (QS. al-Ikhlas [112]:14)

Allah adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada sesuatupun yang memiliki kekuasaan setara dengan-Nya. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah. Allah adalah pencipta dan penguasa semua makhluk, termasuk manusia, jin, setan, planet, dan apapun yang ada. Allah adalah satu-satunya, tidak ada Tuhan lain, tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan-Nya. Semua hanyalah makhluk yang bergantung kepada Allah.

Qudrah (Mahakuasa)
Perhatikan ayat berikut ini.

Yakadul-barqu yakhtafu absarahum, kullama ada’a lahum masyau fih(i), wa iza azlama ‘alaihim qamu, wa lau sya’allahu lazahaba bisam‘ihim wa ab sarihim, innallaha ‘ala kulli syai’in qadir(un).

Artinya:
Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali (kilat itu) menyinari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha-kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah [2]: 20)

Allah memiliki kekuasaan yang sempurna, yang mengendalikan segala kekuasaan lain. Kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan makhluk. Sebagai contoh, manusia yang paling berkuasa sekalipun, yang dapat mengendalikan sebuah wilayah kekuasaan, berada jauh di bawah kekuasaan Allah. Bahkan, kekuasaan orang tersebut sesungguhnya adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah menghendaki, kekuasaan orang tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu.

Itulah sedikit keterangan Dari Mengenal Allah Melalui Sifat Allah Wahdaniyah (Esa) Dan Qudrah (Mahakuasa), mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah mudahan Allah selalu memberi hidayah dan inayahNya kepada kita semua amin…

0 Response to "Sifat Allah Wahdaniyah (Esa) Dan Qudrah (Mahakuasa)"

Post a Comment