Garis Besar Kandungan Isi Kitab Allah

Sahabat admin yang berbahagia, Allah Swt. menurunkan kitab bagi manusia. Dengan kitab itulah, manusia menelusuri kehendak Allah Swt. atas hidupnya. Apakah sebenarnya kitab Allah itu? Pengertian Kitab Secara bahasa, kitab berarti tulisan. Kata ini dalam perkembangannya memiliki makna baru yaitu buku atau ketetapan. Adapun secara istilah, kitab berarti buku atau tulisan yang dibukukan yang berisi wahyu Allah Swt. kepada umatNya.

Wahyu tersebut diturunkan  oleh Allah Swt. kepada para rasul untuk selanjutnya disampaikan kepada umatnya. Penulisan wahyu dalam bentuk kitab atau buku tersebut seringkali dilakukan pada masa sesudah para rasul tersebut wafat. Sebagai contoh, pembukuan Al-Qur’an  baru dilakukan pada masa Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab.

Cara Kitab Diturunkan Allah Swt. tidak menyampaikan wahyu secara langsung kepada para rasul. Hal ini dapat kita temukan dalam Surah asy-Syura [42] ayat 51. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa cara yang diketahui sebagai jalan turunnya wahyu. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut.

1.     Melalui perantaraan Malaikat Jibril
2.     Bercakap-cakap dengan Allah Swt. di balik tabir.
3.     Melalui mimpi.
4.     Melalui bunyi lonceng

Isi Kitab Allah Secara garis besar, kitab Allah Swt. berisi hal-hal berikut ini.
  1.  Ajaran akidah yang benar yaitu ajaran tauhid kepada Allah Swt. dan keimanan yang benar.
  2. Ajaran syariat Allah Swt. kepada manusia, yaitu ajaran tentang ketentuan dalam menjalani kehidupan, perintah, dan larangan Allah Swt. bagi manusia.
  3. Ajaran akhlak, yaitu ajaran tentang cara bersikap kepada Allah Swt., kepada manusia, dan kepada makhluk Allah Swt. yang lain.
  4. Ajaran tentang janji akan nikmat Allah Swt. dan ancaman siksa bagi mereka yang tidak menaati Allah Swt.
  5. Kisah umat-umat terdahulu atau kejadian yang akan datang.
  6. Kaidah-kaidah ilmiah yang merangsang akal pikiran dan pengetahuan manusia.

Itulah Garis Besar Kandungan Isi Kitab Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan inayahNya kepada kita semua amin…

0 Response to "Garis Besar Kandungan Isi Kitab Allah"

Post a Comment